Saltana Five Poems from Edward Hopper by Ernest Farrés Revista de literatura i traducció A Journal of Literature & Translation Revista de literatura y traducción
Sea Watchers, 1952
Una vegada s'ha sobreviscut
a les destrosses del capitalisme
avançat i a un mateix, una vegada
ho hem vist i ho hem fet tot, què ens queda, doncs,
sinó l’epifania del balanç?
Per no parlar de la pau d’esperit.
Per no parlar dels records que s’escapen
a la quinta forca, si bé tant és,
perquè el que ens segueix diuen que és més agre.
Per no parlar dels nostres encreuats
destins.
           Segons seriosos estudis
d’impacte ambiental, el que rebem
és el que solc a solc s'ha anat sembrant
però tu i jo no vam sembrar mai res
i exhibim l'alegria d'estar junts
i coneixem la veritat completa
del que hem vist i el que hem fet que a fi de comptes
no consisteix més que en una retícula
de vaguetats, moments i circumstàncies
que no desapareixerà d’escena.
Hi ha hagut un salt qualitatiu en forma
de peces de llenç de blavor ondulant
i llits i oliverars. Tota parella
de banyistes és en aquest context
plausible. Ho saps prou bé. Descrivim òrbites
entorn d’un microcosmos d'alt valor
paisatgístic compost de pols orgànica
i acceptem amb calma que el pas dels anys
ens faci tornar diferents del que érem
i doti de sentit el que era buit
i llevi el sentit del que ja en tenia.
I, mentre la salut ens ho permeti,
contemplarem horitzons de futur
ben bé com si Simeó, l'Estilita,
marqués la nostra manera d'obrar.
5
10
15
20
25
30
35
Translation by Lawrence Venuti
Once you've managed to survive
the devastation of late capitalism
as well as yourself, once we’ve seen
and done it all, what's left for us
but the epiphany of how things stack up?
Not to mention spiritual peace.
Not to mention memories that skedaddle
to the back of beyond, but never mind,
since what follows, they say, stinks even more.
Not to mention our crossed destinies.

           According to reputable studies
of environmental impact, what we reap
is what we’ve been sowing row by row
but you and I have never sown a thing
and we display the joy of being together,
understanding the whole truth of what
we’ve seen and done which, when tallied,
consists of nothing more than a net
of vague things, moments, situations
which won't disappear from the stage.
A qualitative leap occurred in the form
of an undulating blue piece of canvas
and beds and olive groves. In this context,
every conjugal pair of bathers is plausible.
You've got this down pat. We sketch orbits
around a highly valued microcosm,
a landscape composed of organic dust,
and calmly accept that the march of time
will make us different from what we were,
filling with meaning what was empty
emptying of meaning what contained it.
As long as our health permits,
we’ll scrutinize the horizon of the future
as if Simeon the Stylite had stamped
his name on our way of working.

5
10
15
20
25
30
35
Sea Watchers, 1952
Sea Watchers, 1952
Edward Hopper
Private collection

Hills, South Truro, 1930 Introduction